คณะวิชาช่างกลโลหะ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  ปีการศึกษา 2550   ภาคเรียนที่ 2/2550 ภาคฤดูร้อน / 2550
  ปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1/2551 ภาคเรียนที่ 2/2551 ภาคฤดูร้อน / 2551
  ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 1/2552 ภาคเรียนที่ 2/2552  
แผนกวิชาช่างยนต์
  ปีการศึกษา 2550   ภาคเรียนที่ 2/2550 ภาคฤดุร้อน/2550
  ปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1/2551 ภาคเรียนที่ 2/2551 ภาคฤดูร้อน / 2551
  ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 1/2552 ภาคเรียนที่ 2/2552  

คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาการพิมพ์
  ปีการศึกษา 2550   ภาคเรียนที่ 2/2550 ภาคฤดุร้อน/2550
  ปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1/2551 ภาคเรียนที่ 2/2551 ภาคฤดูร้อน / 2551
  ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 1/2552 ภาคเรียนที่ 2/2552  

คณะวิชาพณิชยกรรมศาสตร์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  ปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1/2551 ภาคเรียนที่ 2/2551 ภาคฤดูร้อน / 2551
  ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 1/2552 ภาคเรียนที่ 2/2552  

คณะวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  ปีการศึกษา 2550   ภาคเรียนที่ 2/2550 ภาคฤดุร้อน/2550
  ปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1/2551 ภาคเรียนที่ 2/2551 ภาคฤดูร้อน / 2551
  ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 1/2552 ภาคเรียนที่ 2/2552  
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา 2550   ภาคเรียนที่ 2/2550 ภาคฤดุร้อน/2550
  ปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1/2551 ภาคเรียนที่ 2/2551 ภาคฤดูร้อน / 2551
  ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 1/2552 ภาคเรียนที่ 2/2552  

โรงเรียนวัดสระเกศ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1/2551 ภาคเรียนที่ 2/2551 ภาคฤดูร้อน / 2551
  ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 1/2552 ภาคเรียนที่ 2/2552  

โรงเรียนวัดนายโรง
  ภาคเรียนที่ 2/2551