รายการต่อไปนี้ เป็นผลงานของนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร  ที่เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ได้
ชื่อเรื่อง
ประเภทผลงาน
ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ / ชั้นปีที่
สาขาวิชา
วันที่เผยแพร่
ธงพูดได้ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 นายภานรินทร์ มณีธนู (ปวช. 2)
นายณัฐวี ดีมานพ (ปวช. 2)
นายสิรภพ จิตต์สะอาด (ปวช. 1)
นายทศพร บุญศรี (ปวช. 1)
นายปรเมษฐ์ พันธ์สุข (ปวช. 1)
นายกุลพล จำเนียร (ปวช. 1)
นายทรงกลด ไชยเทพ (ปวช. 1)
นายวีระศักดิ์ พรหมสุขันธ์ (ปวช. 1)
นายอิทธิชัย หาญในธรรม (ปวช. 1)
นางสาวนัช วารีศรี (ปวช. 1)
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 29 มีนาคม 2559
อุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน นายอดิศํกดิ์ ชุมเนตร (ปวช. 3)
นายสมภพ ไพรพันทอง (ปวช. 3)
นายณภัทร เชื้อสำราญรัตน์ (ปวช. 3)
นายมานพ นามขำ (ปวช. 3)
นางสาวทวิติยา สีนวล (ปวช. 2)
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 29 มีนาคม 2559
ผ้าคลุมเก้าอี้เออกอนอร์มิก สิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย นายณํฐพล ยมโครต (ปวช. 2)
นางสาวทวิติยา สีนวล (ปวช. 2)
นายนครินทร์ โสภามาตย์ (ปวช. 2)
นายพงศกร มาเรียงกา (ปวช. 2)
นายวรรณพัฒน์ ลือโสภา (ปวช. 2)
นายสวิตต์ นิ่มเจริญ (ปวช. 2)
นายสุรชัย ศรีทอง (ปวช. 2)
นายอัครเดช แสนหนู (ปวช. 2)
นายเฉลิมพงษ์ กัลปนาท (ปวช. 2)
นายฉัตริน สมทวีศิลป์ (ปวช. 1)
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 29 มีนาคม 2559
เบิร์ดใยบัว สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ นางสาวธิดารัตน์ คุ้มบุ้งคล้า
นางสาวภัทรานิษฐ์ พูดสูงเนิน
การพิมพ์ 29 มีนาคม 2559
กล่องเดคูพาจ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ นายอัครเดช แสนหนู
นายเฉลิมพงษ์ กัลปนาท
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 29 มีนาคม 2559
พวงมาลัยร้อยใจ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

นางสาวชฎาพร แย่งบุตร
นางสาวสุรีย์พร ศรพรหม

การพิมพ์ 29 มีนาคม 2559
วงจรควบคุมสายพานลำเรียง โครงงานนักเรียน นายนนทวิทย์ พานทอง
นายปฏิภาณต์ พานทอง
นายสมโชค จำนงค์สุข
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 29 มีนาคม 2559
โครงการสร้างบูธสาธิตเดินสายไฟฟ้า โครงงานนักเรียน นายอาทิตย์ แก้วจันเพชร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส 29 มีนาคม 2559
การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส โครงงานนักเรียน นายณภัทร เชื้อสำราญรัตน์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส 29 มีนาคม 2559
อุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ โครงงานนักเรียน นายสมภพ ไพรพันทอง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส 29 มีนาคม 2559
หน้ากากเชื่อมเป่าควัน โครงงานนักเรียน นายอนุชิต บุตรศรี
นายสุรชัย น้อยยะ
นายเริงชัย โพธิ์แสง
ช่างยนต์ 29 มีนาคม 2559
ชุดแจ้งเตือนการรั่วของแก๊ส LPG โครงงานนักเรียน นายอนุวัฒน์ อิบรอเฮม
นายสัญลักษณ์ สำราญเริง
นายศํกดิพัฒน์ อนุแสน
ช่างยนต์ 29 มีนาคม 2559
เครื่องมือพิเศษในการถอดประกอบวาล์ว โครงงานนักเรียน นายธีรวัฒน์ วันนา
นายกรชวัล ทองสัจจา
นายจิรายุ ปั้นถนอม
ช่างยนต์ 29 มีนาคม 2559
  โครงงานนักเรียน นายทรงวิทย์ คิดการ
นายอิทธิพร พิมาทัย
  29 มีนาคม 2559
ชุดจำลองเปิดไฟอัตโนมัติ โครงงานนักเรียน นายมาวิช ภูเพชร
นายธนกฤต ศรีมาลา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 29 มีนาคม 2559
เครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติ โครงงานนักเรียน นายณัฐวุฒิ รัตนกลิ่นขจร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 29 มีนาคม 2559
จักรยานปั่นน้ำมัน โครงงานนักเรียน นายธีรศักดิ์ ชาติประธาน
นายลัทธพล ชื่นสมพงษ์
นายเอกชัย สุตะคาน
ช่างยนต์ 29 มีนาคม 2559
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โครงงานนักเรียน นายชัชพรรณ ไวยวัฒถา
นายดุลยวัต ยศบุญ
นายธิติ ชาญธัญการ
ช่างยนต์ 29 มีนาคม 2559
โครงการสร้างบูธสาธิตเดินสายไฟฟ้า โครงงานนักเรียน นายฐิติพันธุ์ วีระพันธุ์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 29 มีนาคม 2559
วงจรขยายเสียง โครงงานนักเรียน นายณํฐวัฒน์ โชติกุลธนรัตน์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 29 มีนาคม 2559
จักรยานไฟฟ้าประหยัดพลังงาน โครงงานนักเรียน นายอติวัฒน์ เยาวสังข์
นายอภิชัย จารุกุศล
นายนครินทร์ ดวงนาค
  29 มีนาคม 2559
โครงการ
นายปิยะวัฒน์ เพิ่มวัฒนา (คธ.3/54)
นางสาวนุชนาฎ อิ่มพงษ์ (คธ.3/54)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2555
เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์
โครงการ
นายประกาศิต จันทา (คธ.3/54)
นายอามีดร์ ดำรงค์หวัง (คธ.3/54)
นายศุกล บางพระไทยา (ม.6 วัดสระเกศ)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2555
เว็บไซต์นำเสนอสินค้าคอมพิวเตอร์
โครงการ
นายภูวพล ชูชีวะไพศาล (คธ.3/54)
นายอภิรักษ์ จิตอารีย์ (คธ.3/54)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2555
โครงการ
นายวุฒิชัย นะวะมวััฒน์ (คธ.3/54)
นายถิรเดช บัวเอี่ยม (คธ.3/54)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2555
โครงการ
นายสิริภูมิ ฟักป้อม (คธ.3/54)
นายธรรมสรณ์ เพ่งไพฑูรย์ (คธ.3/54)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2555
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
นายณัฐชพน สุโรพันธ์ (ชฟ.2/54)
นายเจมส์ จันทร์ชนะ (ชฟ.2/54)
นายชาคิดระมาน ชาติประธาน (ชฟ.2/54)
ไฟฟ้ากำลัง
5 มกราคม 2555
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนการสอน
นายปวินท์ มั่นคงประเสริฐ (ชฟ.2/54)
นายณัฐดนัย วรอาคาร (ชฟ.2/54)
นายธีรภัทร โตศรีพลับ (ชฟ.2/54)
ไฟฟ้ากำลัง
5 มกราคม 2555
โครงการ
 
อิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
อิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
อิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2554

เครื่องขยายเสียงสำหรับครู

โครงการ
 
อิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
อิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
ตู้เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือ
โครงการ
 
ยานยนต์
15 สิงหาคม 2554
เครื่องแวคแอร์
โครงการ
 
ยานยนต์
15 สิงหาคม 2554
เครื่องเติมน้ำมันแอร์
โครงการ
 
ยานยนต์
15 สิงหาคม 2554
แผงวางเครื่องมือ
โครงการ
 
ยานยนต์
15 สิงหาคม 2554
ถังถ่ายน้ำมันเครื่องเคลื่อนที่
โครงการ
 
ยานยนต์
15 สิงหาคม 2554
ระบบเช่า-คืนหนังสือราคาพอเพียงเพื่อเด็กด้อยโอกาส
โครงการ
นายบุญเลิศ ทองเทพ (คธ.3/53)
นายวัชรพงศ์ อ่อนแก้ว (คธ.3/53)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 กันยายน 2553
โครงการ
นายขันติ เข็มทอง (คธ.3/53)
นายพฤทธิ อติประเสริฐกุุล (คธ.3/53)
นายวัศพล โรจน์ประเสริฐกุล (คธ.3/53)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 กันยายน 2553
โครงการ
นายศตวรรษ ทองศรี (คธ.3/53)
นายทศพล เปลี่ยนประเสริฐ (คธ.3/53)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
นางสาวจันทร์จิรา จันทะสิงห์ (คธ.3/53)
นายภูวเดช โสภณธนยศ (คธ.3/53)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 สิงหาคม 2554
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นายธีรชัย แซ่เตียว (ชฟ.2/53)
นายประวิทย์ จะเรียมพันธ์ (ชฟ.2/53)
นายเกียรติศักดิ์ สาลี (ชฟ.2/53)
ไฟฟ้ากำลัง
28 ธันวาคม 2553
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นายโอฬาร หวังกังวานโสต (ชฟ.2/52)
นายศุภกร หน่อใหม่ (ชฟ.2/52)
นายประมาณ คงคุ้ม (ชฟ.2/52)
ไฟฟ้ากำลัง
27 พฤศจิกายน 2552
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป นายปัญญากร เคี่ยมขาว (ชฟ.2/52)
นายพินิจชัย จูงระฆังทอง (ชฟ.2/52)
นายฤทธิชัย สิทธิวงศ์ (ชฟ.2/52)
ไฟฟ้ากำลัง
27 พฤศจิกายน 2552
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ด้านพลังงาน นายทิวา คิดเห็น (ชฟ.2/52)
นายธนิษฐ์ บุญบรรจง (ชฟ.2/52)
นายศิวพร เพ็งทิพย์นาง (ชฟ.2/52)
ไฟฟ้ากำลัง
27 พฤศจิกายน 2552
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ด้านพลังงาน นายปรัชญา ไหลวัฒนา (ชฟ.2/51)
นายพรเทพ ณ สงขลา (ชฟ.2/51)
นายพรชัย ปัญญาเฉลิมสิทธิ์ (ชฟ.2/51)
ไฟฟ้ากำลัง
26 ธันวาคม 2551
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อลดภาวะโลกร้อน นายคมเพ็ชร สุบิน (ชฟ.2/51)
นายณัฐฆวี ทองเจิม (ชฟ.2/51)
นายจิรพันธ์ ไวพนิชการ (ชฟ.2/51)
ไฟฟ้ากำลัง
26 ธันวาคม 2551


ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
แก้ไขล่าสุดวันที่ 29 June, 2016