รายการต่อไปนี้ เป็นผลงานของนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร  ที่เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ได้
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ประเภทผลงาน
ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ / ชั้นปีที่
สาขางาน
วันที่เผยแพร่
1
โครงการ
นายปิยะวัฒน์ เพิ่มวัฒนา (คธ.3/54)
นางสาวนุชนาฎ อิ่มพงษ์ (คธ.3/54)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2555
2
เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์
โครงการ
นายประกาศิต จันทา (คธ.3/54)
นายอามีดร์ ดำรงค์หวัง (คธ.3/54)
นายศุกล บางพระไทยา (ม.6 วัดสระเกศ)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2555
3
เว็บไซต์นำเสนอสินค้าคอมพิวเตอร์
โครงการ
นายภูวพล ชูชีวะไพศาล (คธ.3/54)
นายอภิรักษ์ จิตอารีย์ (คธ.3/54)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2555
4
โครงการ
นายวุฒิชัย นะวะมวััฒน์ (คธ.3/54)
นายถิรเดช บัวเอี่ยม (คธ.3/54)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2555
5
โครงการ
นายสิริภูมิ ฟักป้อม (คธ.3/54)
นายธรรมสรณ์ เพ่งไพฑูรย์ (คธ.3/54)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2555
6
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
นายณัฐชพน สุโรพันธ์ (ชฟ.2/54)
นายเจมส์ จันทร์ชนะ (ชฟ.2/54)
นายชาคิดระมาน ชาติประธาน (ชฟ.2/54)
ไฟฟ้ากำลัง
5 มกราคม 2555
7
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนการสอน
นายปวินท์ มั่นคงประเสริฐ (ชฟ.2/54)
นายณัฐดนัย วรอาคาร (ชฟ.2/54)
นายธีรภัทร โตศรีพลับ (ชฟ.2/54)
ไฟฟ้ากำลัง
5 มกราคม 2555
8
โครงการ
 
อิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2554
9
โครงการ
 
อิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2554
10
โครงการ
 
อิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2554
11

เครื่องขยายเสียงสำหรับครู

โครงการ
 
อิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2554
12
โครงการ
 
อิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2554
13
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
14
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
15
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
16
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
17
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
18
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
19
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
20
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
21
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
22
ตู้เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือ
โครงการ
 
ยานยนต์
15 สิงหาคม 2554
23
เครื่องแวคแอร์
โครงการ
 
ยานยนต์
15 สิงหาคม 2554
24
เครื่องเติมน้ำมันแอร์
โครงการ
 
ยานยนต์
15 สิงหาคม 2554
25
แผงวางเครื่องมือ
โครงการ
 
ยานยนต์
15 สิงหาคม 2554
26
ถังถ่ายน้ำมันเครื่องเคลื่อนที่
โครงการ
 
ยานยนต์
15 สิงหาคม 2554
27
ระบบเช่า-คืนหนังสือราคาพอเพียงเพื่อเด็กด้อยโอกาส
โครงการ
นายบุญเลิศ ทองเทพ (คธ.3/53)
นายวัชรพงศ์ อ่อนแก้ว (คธ.3/53)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 กันยายน 2553
28
โครงการ
นายขันติ เข็มทอง (คธ.3/53)
นายพฤทธิ อติประเสริฐกุุล (คธ.3/53)
นายวัศพล โรจน์ประเสริฐกุล (คธ.3/53)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 กันยายน 2553
29
โครงการ
นายศตวรรษ ทองศรี (คธ.3/53)
นายทศพล เปลี่ยนประเสริฐ (คธ.3/53)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 สิงหาคม 2554
30
โครงการ
นางสาวจันทร์จิรา จันทะสิงห์ (คธ.3/53)
นายภูวเดช โสภณธนยศ (คธ.3/53)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 สิงหาคม 2554
31 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นายธีรชัย แซ่เตียว (ชฟ.2/53)
นายประวิทย์ จะเรียมพันธ์ (ชฟ.2/53)
นายเกียรติศักดิ์ สาลี (ชฟ.2/53)
ไฟฟ้ากำลัง
28 ธันวาคม 2553
32 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นายโอฬาร หวังกังวานโสต (ชฟ.2/52)
นายศุภกร หน่อใหม่ (ชฟ.2/52)
นายประมาณ คงคุ้ม (ชฟ.2/52)
ไฟฟ้ากำลัง
27 พฤศจิกายน 2552
28 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป นายปัญญากร เคี่ยมขาว (ชฟ.2/52)
นายพินิจชัย จูงระฆังทอง (ชฟ.2/52)
นายฤทธิชัย สิทธิวงศ์ (ชฟ.2/52)
ไฟฟ้ากำลัง
27 พฤศจิกายน 2552
29 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ด้านพลังงาน นายทิวา คิดเห็น (ชฟ.2/52)
นายธนิษฐ์ บุญบรรจง (ชฟ.2/52)
นายศิวพร เพ็งทิพย์นาง (ชฟ.2/52)
ไฟฟ้ากำลัง
27 พฤศจิกายน 2552
30 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ด้านพลังงาน นายปรัชญา ไหลวัฒนา (ชฟ.2/51)
นายพรเทพ ณ สงขลา (ชฟ.2/51)
นายพรชัย ปัญญาเฉลิมสิทธิ์ (ชฟ.2/51)
ไฟฟ้ากำลัง
26 ธันวาคม 2551
31 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อลดภาวะโลกร้อน นายคมเพ็ชร สุบิน (ชฟ.2/51)
นายณัฐฆวี ทองเจิม (ชฟ.2/51)
นายจิรพันธ์ ไวพนิชการ (ชฟ.2/51)
ไฟฟ้ากำลัง
26 ธันวาคม 2551


ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
แก้ไขล่าสุดวันที่ 11 October, 2017