รายการต่อไปนี้ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ได้
ชื่อเรื่อง
ประเภทผลงาน
ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ / ชั้นปีที่
สาขางาน
วันที่เผยแพร่
เครื่องสลัดน้ำมันในอาหารทอดแบบกึ่งอัตโนมัติ สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ นาย บุญรอด ระพันธ์
นาย อรรถชัย แทนเทือก
นาย นฤนาท เรืองแก้ว
นาย ณัฐวุฒิ รีรัก
นาย กันตินันท์ มิ่งขวัญ
นาย นิธิภัทร ส่งแสง
ช่างกลโรงงาน ปี พ.ศ. 2562
อุปกรณ์วางเตารีดประหยัดพลังงาน สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นาย กษิดิศ รอดเงิน
นาย เตชินท์ รัตนมโนรมย์
นาย วิชยุตม์ เม็งมอญ
นาย ราชโยธิน คำผุย
นาย ศิริชัย หิรัญมูล
นาย อนันศักดิ์ ขนตี
นาย ภานุวัฒน์ พลสิทธิ์

ไฟฟ้ากำลัง ปี พ.ศ. 2561
กางเกงในสำหรับผู้สูงอายุ สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

นางสาว กุลรัตน์ ทับทิมเพชร
นาย ภูมิวัชร์ นิธิปปรีชาพงษ์
นางสาว ศิริกาญจน์ ขมิ้นเขียว
นางสาว นุชรี ธรรมมะ
นาย ราชโยธิน คำผุย
นางสาว ธนัชชา รุ่งโรจน์
นางสาว ธนาภรณ์ บั้งเงิน
นาย กษิดิษ รอดเงิน
นาย วิชยุตม์ เพ็งมอญ
นาย เกียรติกาญจน์ เพิ่มผล

ไฟฟ้ากำลัง ปี พ.ศ. 2559
เครื่องตรวจสอบสภาพสายดิน สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาว ทวิติยา สีนวล
นาย สวิตต์ นิ่มเจริญ
นาย นครินทร์ โสภามาตย์
นาย ณัฐพล ยมโครตร
นาย พงศกร มาเรียงกา
นาย วรรณพัฒน์ ลือโสภา
นาย สุรชัย ศรีทอง
นาย อัครเดช แสนหนู
นาย เฉลิมพงษ์ กัลปนาท
นาย เอกลักษณ์ อินทร์จันทร์

ไฟฟ้ากำลัง ปี พ.ศ. 2559
อุปกรณ์แกะดอกกระเจี๊ยบแดง สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ นาย ชัยภัทร พะยอมหอม
นาย ณัฐพงษ์ เกิดแก้วเมืองมูล
นาย ธนากร ฝาชัยภูมิ
นาย นทีธร ชีวะสวัสดิ์
นาย นันตศักดิ์ ภาคเจริญ
นาย พันธ์ธนะ บุญจันทร์
นาย ศุภกิตติ์ ของสิริวัฒนากุล
นาย สุรเชษฐ์ แซ่ลิ้ม
นาย จีรสินห์ ศรีสุวรรณณานุกร
นาย ฉัตริน สมทวีศิลป์

ไฟฟ้ากำลัง ปี พ.ศ. 2559
ธงพูดได้ สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต นาย ณัฐ ดีมานพ
นาย ภานรินทร์ มณีธนู
นาย สิรภพ จิตต์สอาด
นาย ทศพร บุญศรี
นาย ปรเมษฐ์ พันธ์สุข
นาย กุลพล จำเนียร
นาย ทรงกลด ไชยเทพ
นาย วีระศักดิ์ พรหมสุขันธ์
นาย อิทธิชัย หาญในธรรม
นางสาว นัช วารีศรี

อิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2558
อุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นายอดิศักดิ์ ชุมเนตร
นายสมภพ ไพรพันทอง
ไฟฟ้ากำลัง ปี พ.ศ. 2558
ชุดการเตือนการรั่วแก๊สเเอลพีจีในรถยนต์ สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอนุวัฒน์ อิบรอเฮม ช่างยนต์ ปี พ.ศ. 2558
ผ้าคลุมเก้าอี้เออกอนอร์มิก สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ และชีวอนามัย นายณัฐพล ยมโครต
นางสาวทวิติยา สีนวล
นายนครินทร์ โสภามาตย์
นายพงศกร มาเรียงกา
นายวรรณพัฒน์ ลือโสภา
นายสวิตต์ นิ่มเจริญ
นายสุรชัย ศรีทอง
นายอัครเดช แสนหนู
นายเฉลิมพงษ์ กัลปนาท
นายฉัตริน สมทวีศิลป์
ไฟฟ้ากำลัง ปี พ.ศ. 2558
เบิร์ดใยบัว

สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

- คหกรรมศาสตร์ทั่วไป ปี พ.ศ. 2558
โครงการ
นายปิยะวัฒน์ เพิ่มวัฒนา (คธ.3/54)
นางสาวนุชนาฎ อิ่มพงษ์ (คธ.3/54)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2555
เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์
โครงการ
นายประกาศิต จันทา (คธ.3/54)
นายอามีดร์ ดำรงค์หวัง (คธ.3/54)
นายศุกล บางพระไทยา (ม.6 วัดสระเกศ)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2555
เว็บไซต์นำเสนอสินค้าคอมพิวเตอร์
โครงการ
นายภูวพล ชูชีวะไพศาล (คธ.3/54)
นายอภิรักษ์ จิตอารีย์ (คธ.3/54)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2555
โครงการ
นายวุฒิชัย นะวะมวััฒน์ (คธ.3/54)
นายถิรเดช บัวเอี่ยม (คธ.3/54)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2555
โครงการ
นายสิริภูมิ ฟักป้อม (คธ.3/54)
นายธรรมสรณ์ เพ่งไพฑูรย์ (คธ.3/54)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2555
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
นายณัฐชพน สุโรพันธ์ (ชฟ.2/54)
นายเจมส์ จันทร์ชนะ (ชฟ.2/54)
นายชาคิดระมาน ชาติประธาน (ชฟ.2/54)
ไฟฟ้ากำลัง
5 มกราคม 2555
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนการสอน
นายปวินท์ มั่นคงประเสริฐ (ชฟ.2/54)
นายณัฐดนัย วรอาคาร (ชฟ.2/54)
นายธีรภัทร โตศรีพลับ (ชฟ.2/54)
ไฟฟ้ากำลัง
5 มกราคม 2555
โครงการ
 
อิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
อิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
อิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2554

เครื่องขยายเสียงสำหรับครู

โครงการ
 
อิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
อิเล็กทรอนิกส์
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
 
ไฟฟ้ากำลัง
15 สิงหาคม 2554
ตู้เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือ
โครงการ
 
ยานยนต์
15 สิงหาคม 2554
เครื่องแวคแอร์
โครงการ
 
ยานยนต์
15 สิงหาคม 2554
เครื่องเติมน้ำมันแอร์
โครงการ
 
ยานยนต์
15 สิงหาคม 2554
แผงวางเครื่องมือ
โครงการ
 
ยานยนต์
15 สิงหาคม 2554
ถังถ่ายน้ำมันเครื่องเคลื่อนที่
โครงการ
 
ยานยนต์
15 สิงหาคม 2554
ระบบเช่า-คืนหนังสือราคาพอเพียงเพื่อเด็กด้อยโอกาส
โครงการ
นายบุญเลิศ ทองเทพ (คธ.3/53)
นายวัชรพงศ์ อ่อนแก้ว (คธ.3/53)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 กันยายน 2553
โครงการ
นายขันติ เข็มทอง (คธ.3/53)
นายพฤทธิ อติประเสริฐกุุล (คธ.3/53)
นายวัศพล โรจน์ประเสริฐกุล (คธ.3/53)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 กันยายน 2553
โครงการ
นายศตวรรษ ทองศรี (คธ.3/53)
นายทศพล เปลี่ยนประเสริฐ (คธ.3/53)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 สิงหาคม 2554
โครงการ
นางสาวจันทร์จิรา จันทะสิงห์ (คธ.3/53)
นายภูวเดช โสภณธนยศ (คธ.3/53)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 สิงหาคม 2554
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นายธีรชัย แซ่เตียว (ชฟ.2/53)
นายประวิทย์ จะเรียมพันธ์ (ชฟ.2/53)
นายเกียรติศักดิ์ สาลี (ชฟ.2/53)
ไฟฟ้ากำลัง
28 ธันวาคม 2553
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นายโอฬาร หวังกังวานโสต (ชฟ.2/52)
นายศุภกร หน่อใหม่ (ชฟ.2/52)
นายประมาณ คงคุ้ม (ชฟ.2/52)
ไฟฟ้ากำลัง
27 พฤศจิกายน 2552
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป นายปัญญากร เคี่ยมขาว (ชฟ.2/52)
นายพินิจชัย จูงระฆังทอง (ชฟ.2/52)
นายฤทธิชัย สิทธิวงศ์ (ชฟ.2/52)
ไฟฟ้ากำลัง
27 พฤศจิกายน 2552
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ด้านพลังงาน นายทิวา คิดเห็น (ชฟ.2/52)
นายธนิษฐ์ บุญบรรจง (ชฟ.2/52)
นายศิวพร เพ็งทิพย์นาง (ชฟ.2/52)
ไฟฟ้ากำลัง
27 พฤศจิกายน 2552
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ด้านพลังงาน นายปรัชญา ไหลวัฒนา (ชฟ.2/51)
นายพรเทพ ณ สงขลา (ชฟ.2/51)
นายพรชัย ปัญญาเฉลิมสิทธิ์ (ชฟ.2/51)
ไฟฟ้ากำลัง
26 ธันวาคม 2551
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เพื่อลดภาวะโลกร้อน นายคมเพ็ชร สุบิน (ชฟ.2/51)
นายณัฐฆวี ทองเจิม (ชฟ.2/51)
นายจิรพันธ์ ไวพนิชการ (ชฟ.2/51)
ไฟฟ้ากำลัง
26 ธันวาคม 2551


ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
แก้ไขล่าสุดวันที่ 6 December, 2019