รายการต่อไปนี้ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ได้
ชื่อเรื่อง
ประเภทผลงาน
ผู้ประดิษฐ์ / วิจัย
ตำแหน่ง
วันที่เผยแพร่
กล่องเดคูพาจ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ นางปาริชา พรหมจันทร์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ ปี พ.ศ. 2558
พวงมาลัยร้อยใจ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ นางชนิษฐา งามชุ่ม
นายประสงค์ หอมจันทร
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี พ.ศ. 2558
เบิร์ดใยบัว สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ นางปาริชา พรหมจันทร์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ ปี พ.ศ. 2558
งานวิจัย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
-
12 พ.ค. 2558
งานวิจัย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
-
12 พ.ค. 2558
งานวิจัย
นายสุชาติ ยอดเกลี้ยง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
16 ก.ค. 2557
งานวิจัย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
-
17 พ.ค. 2557
งานวิจัย
นางทิพาวรรณ เฟื่องเรือง
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
21 ก.พ. 2556
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างรถยนต์ เรื่องการถอดประกอบโช้ค
งานวิจัย
นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม เรื่องวัสดุในงานอุตสาหกรรม
งานวิจัย
นายสมหมาย ศรีเมืองธน
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 1 เรื่องเครื่องยนต์จักยานยนต์ 4 จังหวะ
งานวิจัย
นายสมชาย รนต์ละออง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่องความรู้เบื้องต้นในการเชื่อมแก๊ส  
งานวิจัย
นายประดิษฐ์ มะเดื่อ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานฝึกฝีมือ เรื่องการร่างแบบงาน
งานวิจัย
นายทวีสิทธิ์ วิจิตรขจี
พนักงานราชการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่องกฎของโอห์ม
งานวิจัย
นายปรีดา ศรีลาศักดิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องโครงสร้างมิเตอร์ไฟตรง
งานวิจัย
นายพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
ตำราวิชาหลักการสื่อสารด้วยเส้นใยแสง
ตำรา
นายพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาช่างซ่อมโทรศัพท์ เคลื่อนที่เบื้องต้น เรื่องการอ่านสครีมเมติกไดอะแกรม
งานวิจัย
นายสิงห์ชัย อ่อนพิทักษ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่องตัวต้านทาน
งานวิจัย
นางกมลนิตย์ ปาลีเรียม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร เรื่องการควบคุมกำลังไฟฟ้าด้วยทรานซิสเตอร์กำลัง
งานวิจัย
นายสุชาติ ยอดเกลี้ยง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น
งานวิจัย
นายสุทธิพัฒน์ สมทวีศิลป์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาวงจรไฟฟ้า 1
งานวิจัย
นายประสงค์ หอมจันทร
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เรื่องชนิดของไฟฟ้ากระแสสลับ
งานวิจัย
นายพินิจศักดิ์ สุขสาธุ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เรื่องเครื่องมือช่างบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
งานวิจัย
นายธเนศ วงศ์วัฒนานุรักษ์
ครู
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยชุดโปรแกรม Adobe Creative Suites ขั้นพื้นฐาน เรื่องการเข้าสู่โปรแกรม Adobe Indesign
งานวิจัย
นายพิชัย ปัญญาอาวุธ
ครู
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการพิมพ์เบื้องต้น เรื่องการพิมพ์เบื้องต้น
งานวิจัย
นายสถาพร โฉมศิริ
ครู
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา Graphic Design with Photoshop เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับไฟล์ภาพ
งานวิจัย
น.ส.ลินดา พลอยเลี้ยง
ครู
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการจัดดอกไม้แบบสากล เรื่องการจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐาน
งานวิจัย
นางอัญชลี มหาการุณ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการมัดย้อม เรื่องการมัดย้อมผ้าสีเดียว
งานวิจัย
นางอณิชา มังคละคีรี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการเปลี่ยนสีผม เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีผม
งานวิจัย
น.ส.ช่อผกา บุศยศิริ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการเปลี่ยนสีผม เรื่องการเปลี่ยนสีผมแบบแฟชั่น
งานวิจัย
นางเรณู สัจจะเวทะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับของชำร่วยและของที่ระลึก
งานวิจัย
นางปาริชา พรหมจันทร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานร้อยคริสตัล เรื่องการร้อยเครื่องประดับแหวน
งานวิจัย
นางชนิษฐา งามชุ่ม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการตัดซอยผมชายฟรีสไตล์ เรื่องตัดซอยผมฟรีสไตล์
งานวิจัย
นายสมพงษ์ เจี้ยวก๊ก
ครูจ้างประจำ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการนวดแผนไทยประยุกต์เพื่อสุขภาพ เรื่องความรู้เบื้องต้นของการนวดแผนไทย
งานวิจัย
นายพุฒิสรรว์ พิศเพลิน
ครูอัตราจ้าง
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาช่างตัดเย็บชุดราตรี เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชุดราตรี
งานวิจัย
น.ส.ทัศนีย์ รูปสว่าง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาช่างตัดเย็บเสื้อเบื้องต้น เรื่องการใช้อุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อ
งานวิจัย
น.ส.วัลลภา กลิ่นกุหลาบ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการปักจักรและประดิษฐ์ของใช้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปักจักร
งานวิจัย
นางวัชรี โหวธีระกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาช่างตัดเย็บกระโปรงสตรีเบื้องต้น เรื่องเคื่องมือและอุปกรณ์ตัดเย็บ
งานวิจัย
นางสมสุนีย์ แซ่โอ้ว
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีขั้นพื้นฐาน เรื่องการวัดตัว
งานวิจัย
นางศศลักษณ์ สมจิตรชอบ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาช่างตัดเย็บกางเกงสมัยนิยม 1-2 เรื่องความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์การตัดเย็บ
งานวิจัย
นางวรลักษณ์ ชยุติกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาช่างตัดเย็บกางเกงสตรี เรื่องการวัดตัวสร้างแบบกางเกงเบื้องต้น
งานวิจัย
น.ส.อารยา สุจิตต์พันธุ์
ครูจ้างประจำ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาชุดติดกัน เรื่องชุดติดกันคอกลมกว้าง
งานวิจัย
น.ส.วิไลวรรณ พิมเสม
ครู
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาขนมไทย เรื่องการใช้เครื่องชั่งตวง
งานวิจัย
นางทิพาวรรณ์ เฟื่องเรือง
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาอาหารไทย เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
งานวิจัย
นางสุวดี ธีรวัฒนพันธ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาอาหารไทย เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย
งานวิจัย
นางสุภัสสรณ์ สิริธาราทิพย์
พนักงานราชการ
29 มี.ค. 2555
วิจัยในชั้นเรียนรายวิชาการถ่ายภาพตามองค์ประกอบ เรื่องการใช้กล้องและอุปกรณ์ในการถ่ายรูป
งานวิจัย
นางสุมาลี บุญยะฤทธิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการวาดเส้นขั้นพื้นฐาน เรื่องการวาดเส้นรูปทรงเรขาคณิต
งานวิจัย
นายชัยโรจน์ กิมเห
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาดนตรีเพื่ออาชีพเรื่องทฤษฎีดนตรีสากล
งานวิจัย
นายพิพัฒน์ ทองระอา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เรื่องคอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ
งานวิจัย
นางสุรีย์ โรบินสัน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล เรื่องสมุดรายวันทั่วไป
งานวิจัย
นางอภิณห์พร พิพัฒวงศ์เกษม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพิมพ์ไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นปฏิบัติ เรื่องทบทวนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Word
งานวิจัย
นางนิทรา วงศ์วัชระ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
งานวิจัย
นางดุลยา งามฤทธิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้โปรแกรมวินโดวส์
งานวิจัย
น.ส.ประพิศ ชูวิทวัส
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพิมพ์ไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
งานวิจัย
นางสุชาดา ศิริลิขิตชัย
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาโปรแกรม Dream Weaver เรื่องเริ่มต้นสร้างเว็บเพจด้วย Dream Weaver 8
งานวิจัย
น.ส.คนึงสุข นนท์ปาน
ครู
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 เรื่องความรู้พื้นฐานและการใช้ประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร
งานวิจัย
นางจุไรรัตน์ ชุมวรฐายี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 เรื่อง Where are you from
งานวิจัย
น.ส.อารีย์ อัศวนุภาพ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
งานวิจัย
น.ส.อรนุช อุทานนท์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
29 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 เรื่องสมการ
งานวิจัย
น.ส.วิลาวรรณ์ เกตุประสาร
ครู
29 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาศูนย์บริการรถยนต์ ต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นายสุรชัย อุ่ยสันติวงศ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
งานวิจัย
นายสมหมาย ศรีเมืองธน
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูวิชางานจักยานยนต์
งานวิจัย

นายสมชาย รนต์ละออง

ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูวิชาระบบฉีดเชื้อเพลิงอัตโนมัติ
งานวิจัย
นายอุทุมพร แนวอินทร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
งานวิจัย
นายพิสุทธิ์ เมธาภัทร
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างอลูมิเนียมประกอบอาคาร ต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นายประดิษฐ์ มะเดื่อ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างกลึงโลหะเบื้องต้นต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นายทวีสิทธิ์ วิจิตรขจี
พนักงานราชการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นายปรีดา ศรีลาศักดิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครู วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
งานวิจัย
นายพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นายสิงห์ชัย อ่อนพิทักษ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูวิชาโทรทัศน์
งานวิจัย
นางกมลนิตย์ ปาลีเรียม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและขั้นมืออาชีพ ต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นายสุรชาติ ชื่นพิชัย
ครูผู้ช่วย
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครู วิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงาน
งานวิจัย
นายสุชาติ ยอดเกลี้ยง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นายสุทธิพัฒน์ สมทวีศิลป์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครู วิชางานนิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบื้องต้น
งานวิจัย
นายประสงค์ หอมจันทร
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นายพินิจศักดิ์ สุขสาธุ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นายธเนศ วงศ์วัฒนานุรักษ์
ครู
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
งานวิจัย
น.ส.นฤมล เหรียญทองวัฒนา
ครูผู้ช่วย
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยชุดโปรแกรม Adobe Creative Suites ขั้นปฏิบัติการต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นายพิชัย ปัญญาอาวุธ
ครู
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของคร ูวิชาครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต
งานวิจัย
นายสถาพร โฉมศิริ
ครู
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นวิชา Graphic Design with InDesign ต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
น.ส.ลินดา พลอยเลี้ยง
ครู
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
งานวิจัย
น.ส.สายใจ โกมลวาทิน
ครูผู้ช่วย
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาการจัดดอกไม้เพื่อใช้ในพิธีแต่งงานต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นางอัญชลี มหาการุณ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำผ้าบาติกเพนท์ต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นางอณิชา มังคละคีรี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาการตัดและซอยผมสตรีต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
น.ส.ช่อผกา บุศยศิริ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาการดัดผม การตัดผม และการซอยผมสตรี ต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นางเรณู สัจจะเวทะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาการประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก ต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นางปาริชา พรหมจันทร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูวิชาการเงินส่วนบุคคล
งานวิจัย
นางชนิษฐา งามชุ่ม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาแกะสลักงานใบตองต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
น.ส.เสาวลักษณ์ พูลมี
ครู
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาการตัดซอยผมชายต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นายสมพงษ์ เจี้ยวก๊ก
ครูจ้างประจำ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาการนวดแผนไทยประยุกต์เพื่อสุขภาพ ต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียน การสอน
งานวิจัย
นายพุฒิสรรว์ พิศเพลิน
ครูอัตราจ้าง
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างตัดเย็บชุดราตรีต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
น.ส.ทัศนีย์ รูปสว่าง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างตัดเย็บกางเกงชายเบื้องต้นต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
น.ส.วัลลภา กลิ่นกุหลาบ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาการปักจักรและประดิษฐ์ของใช้ต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นางวัชรี โหวธีระกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างตัดเย็บกระโปรงสตรีเบื้องต้นต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นางสมสุนีย์ แซ่โอ้ว
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีขั้นพื้นฐาน ต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นางศศลักษณ์ สมจิตรชอบ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างตัดเย็บกางเกงสมัยนิยม 1-2 ต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นางวรลักษณ์ ชยุติกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างตัดเย็บกางเกงสตรีต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
น.ส.อารยา สุจิตต์พันธุ์
ครูจ้างประจำ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชากระโปรงเบื้องต้นต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
น.ส.วิไลวรรณ พิมเสม
ครู
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาการแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพแผนกอาหารและโภชนาการ ในวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นางทิพาวรรณ์ เฟื่องเรือง
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาอาหารจีนต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นางสุวดี ธีรวัฒนพันธ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาอาหารว่างต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นางสุภัสสรณ์ สิริธาราทิพย์
พนักงานราชการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้นต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นางสุมาลี บุญยะฤทธิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาการวาดเส้นขั้นพื้นฐานต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นายชัยโรจน์ กิมเห
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาดนตรีเพื่ออาชีพต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นายพิพัฒน์ ทองระอา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
งานวิจัย
นางสุรีย์ โรบินสัน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นวิชาพิมพ์ไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นปฏิบัติต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นางนิทรา วงศ์วัชระ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาโปรแกรมเวิร์ดขั้นปฏิบัติต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นางดุลยา งามฤทธิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
น.ส.ประพิศ ชูวิทวัส
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นวิชาพิมพ์ไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นปฏิบัติต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
นางสุชาดา ศิริลิขิตชัย
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาการออกแบบงานกราฟฟิกบนเว็บเพจต่อระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย
น.ส.คนึงสุข นนท์ปาน
ครู
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2
งานวิจัย
นางจุไรรัตน์ ชุมวรฐายี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
งานวิจัย
น.ส.อารีย์ อัศวนุภาพ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
งานวิจัย
น.ส.อรนุช อุทานนท์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2555
วิจัยความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7
งานวิจัย
น.ส.วิลาวรรณ์ เกตุประสาร
ครู
26 มี.ค. 2555
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนราย วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่องการเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บรักษา
งานวิจัย
นายสมหมาย ศรีเมืองธน
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนราย วิชาช่างจักรยานยนต์ เรื่องระบบเชื้อเพลิง
งานวิจัย
นายสมชาย รนต์ละออง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนราย วิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่องตัวเก็บประจุ
งานวิจัย
นายปรีดา ศรีลาศักดิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนราย วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เรื่องทรานสดิวซอร์
งานวิจัย
นายพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนราย วิชาช่างซ่อมโทรศัพท์ เคลื่อนที่เบื้องต้น เรื่อง Schematic Circuit Diagram
งานวิจัย
นายสิงห์ชัย อ่อนพิทักษ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนราย วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่องความปลอดภัย
งานวิจัย
นางกมลนิตย์ ปาลีเรียม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้สื่อวีดิทัศน์การเรียนมัลติมีเดียเบื้องต้น
งานวิจัย
นางกมลนิตย์ ปาลีเรียม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
บทความวิชาการ พิมพ์เผยแพร่ในวารสารการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3
งานวิจัย
นายสุชาติ ยอดเกลี้ยง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาช่างซ่อมพัดลมไฟฟ้า เรื่ององค์ประกอบไฟฟ้าและหน่วยทางไฟฟ้า
งานวิจัย
นายสุทธิพัฒน์ สมทวีศิลป์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาวงจรไฟฟ้า 1 เรื่องเมชเคอร์เรนต์
งานวิจัย
นายประสงค์ หอมจันทร
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เรื่องเครื่องมือวัดไฟฟ้า
งานวิจัย
นายพินิจศักดิ์ สุขสาธุ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เรื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง
งานวิจัย
นายธเนศ วงศ์วัฒนานุรักษ์
ครู
30 มี.ค. 2554
เอกสารประกอบการสอนวิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
งานวิจัย
นายธเนศ วงศ์วัฒนานุรักษ์
ครู
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Creative Suites ขั้นพื้นฐาน เรื่องการติดตั้งฟอนต์ตัวอักษรเข้าสู่โปรแกรม
งานวิจัย
นายพิชัย ปัญญาอาวุธ
ครู
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการพิมพ์ออฟเซต1 เรื่องหน่วยทำความชื้น
งานวิจัย
นายสถาพร โฉมศิริ
ครู
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา Graphic Design with Photoshop เรื่องการใช้งาน Palette
งานวิจัย
น.ส.ลินดา พลอยเลี้ยง
ครู
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการจัดดอกไม้แบบสากล เรื่องการใช้สี
งานวิจัย
นางอัญชลี มหาการุณ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพ้นท์มัดย้อมและบาติก เรื่องการทำผ้าบาติก
งานวิจัย
นางอณิชา มังคละคีรี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการจัดแต่งทรงผม เรื่องการม้วนโรล 5 แถว
งานวิจัย
น.ส.ช่อผกา บุศยศิริ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีความงามด้านเกล้าผมและแต่งหน้า เรื่องการถักผมเปีย 3
งานวิจัย
นางเรณู สัจจะเวทะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก เรื่องของที่ระลึกจากวัสดุท้องถิ่น
งานวิจัย
นางปาริชา พรหมจันทร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการเงินส่วนบุคคล เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล
งานวิจัย
นางชนิษฐา งามชุ่ม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการแกะสลักผักผลไม้ เรื่องอุปกรณ์แกะสลัก
งานวิจัย
นางนัฎฐา ขาวปราณี
ครูอัตราจ้าง
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาชุดราตรี
งานวิจัย
น.ส.ทัศนีย์ รูปสว่าง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาชุดราตรี เรื่องการสร้างแบบเพื่อตัดชุดราตรี
งานวิจัย
น.ส.ทัศนีย์ รูปสว่าง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาช่างตัดเสื้อชาย เรื่องการเย็บตะเข็บต่างๆ
งานวิจัย
น.ส.วัลลภา กลิ่นกุหลาบ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการปักจักรและประดิษฐ์ของใช้ เรื่องการเตรียมพร้อมในงานปักจักร
งานวิจัย
นางวัชรี โหวธีระกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาช่างตัดเย็บกระโปรงสตรีเบื้องต้น เรื่องการวัดตัวเพื่อสร้างแบบกระโปรง
งานวิจัย
นางสมสุนีย์ แซ่โอ้ว
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบ การสอนวิชากระโปรงเบื้องต้น
งานวิจัย
นางสมสุนีย์ แซ่โอ้ว
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเสื้อสมัยนิยม 1 เรื่องการทำรังดุม
งานวิจัย
นางศศลักษณ์ สมจิตรชอบ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้สื่อมัลติมีเดียของนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นวิชาเสื้อเบื้องต้น
งานวิจัย
นางศศลักษณ์ สมจิตรชอบ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชากางเกงสมัยนิยม เรื่องการตัดเย็บกางเกงขาสั้นไม่มีจีบ
งานวิจัย
นางวรลักษณ์ ชยุติกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาชุดติดกัน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเสื้อชุดติดกันแบบต่างๆ 
งานวิจัย
น.ส.อารยา สุจิตต์พันธุ์
ครูจ้างประจำ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชากระโปรงสมัยนิยม  เรื่องกระโปรงจีบรอบตัว
งานวิจัย
น.ส.วิไลวรรณ พิมเสม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเขียวผงสำเร็จรูปสูตรใช้กะทิ
งานวิจัย
นางทิพาวรรณ์ เฟื่องเรือง
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
30 มี.ค. 2554
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปในอาหารไทย(เครื่องกะเพรากึ่งสำเร็จรูป)
งานวิจัย
นางทิพาวรรณ์ เฟื่องเรือง
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายการสอนวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพ 
งานวิจัย
นางทิพาวรรณ์ เฟื่องเรือง
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาขนมอบ1 เรื่องหลักการและเทคนิคในการทำขนมอบ 
งานวิจัย
นางสุวดี ธีรวัฒนพันธ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
การศึกษาผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาขนมอบ 2
งานวิจัย
นางสุภัสสรณ์ สิริธาราทิพย์
พนักงานราชการ
30 มี.ค. 2554
งานวิจัยวิชาช่างภาพเพื่ออาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
งานวิจัย
นางสุมาลี บุญยะฤทธิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
30 มี.ค. 2554
วิจัยในชั้นเรียนรายวิชาการถ่ายภาพตามองค์ประกอบ เรื่องการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ
งานวิจัย
นางสุมาลี บุญยะฤทธิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาวิชาการวาดเส้นขั้นพื้นฐาน เรื่องการวาดเส้นคนเหมือน
งานวิจัย
นายชัยโรจน์ กิมเห
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาดนตรีสากล เรื่องฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี 
งานวิจัย
นายพิพัฒน์ ทองระอา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เรื่องเทคนิคการนำเสนอภาพนิ่ง
งานวิจัย
นางสุรีย์ โรบินสัน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
30 มี.ค. 2554
การผลิตและการใช้แผนการสอนวิชาบัญชี-คอมพิวเตอร์ (วพบ.13150)
งานวิจัย
นางอภิณห์พร พิพัฒวงศ์เกษม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word เรื่องทบทวนการใช้เครื่องมือ 
งานวิจัย
นางนิทรา วงศ์วัชระ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้โปรแกรมพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
งานวิจัย
นางดุลยา งามฤทธิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล เรื่องการจัดการข้อมูลและสมุดงาน 
งานวิจัย
น.ส.ประพิศ ชูวิทวัส
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพิมพ์ไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด
งานวิจัย
นางสุชาดา ศิริลิขิตชัย
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนใช้อินเตอร์เน็ต
งานวิจัย
น.ส.คนึงสุข นนท์ปาน
ครู
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
งานวิจัย
นางจุไรรัตน์ ชุมวรฐายี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 เรื่อง What is you occupation
งานวิจัย
น.ส.อารีย์ อัศวนุภาพ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
งานวิจัย
น.ส.อรนุช อุทานนท์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องกระบวนการทางวิทยาสาสตร์
งานวิจัย
น.ส.อรนุช อุทานนท์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 2 เรื่องเลขยกกำลัง
งานวิจัย
น.ส.วิลาวรรณ์ เกตุประสาร
ครู
30 มี.ค. 2554
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่องการป้องกันและควบคุมมลพิษ
งานวิจัย
นายสมหมาย ศรีเมืองธน
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาช่างจักรยานยนต์ เรื่องเครื่องมือช่างจักรยานยนต์
งานวิจัย
นายสมชาย รนต์ละออง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่องตัวต้านทาน
งานวิจัย
นายปรีดา ศรีลาศักดิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องไดโอด
งานวิจัย
นายพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาช่างซ่อมโทรศัพท์ เคลื่อนที่เบื้องต้น เรื่องการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ SMD
งานวิจัย
นายสิงห์ชัย อ่อนพิทักษ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชามัลติมีเดียเบื้องต้น เรื่องหลักการกราฟฟิก
งานวิจัย
นางกมลนิตย์ ปาลีเรียม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนแบบบูรณาการ เรื่องการใช้อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
งานวิจัย
นายสุชาติ ยอดเกลี้ยง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาช่างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส เรื่องมอเตอร์สปลิทเฟส
งานวิจัย
นายสุทธิพัฒน์ สมทวีศิลป์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาวงจรไฟฟ้า 1
งานวิจัย
นายประสงค์ หอมจันทร
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เรื่องชนิดของไฟฟ้า
งานวิจัย
นายพินิจศักดิ์ สุขสาธุ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เรื่องเตารีดไฟฟ้า
งานวิจัย
นายธเนศ วงศ์วัฒนานุรักษ์
ครู
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Creative Suites ขั้นพื้นฐาน เรื่องระบบปฏิบัติการ MAC. OS.
งานวิจัย
นายพิชัย ปัญญาอาวุธ
ครู
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการพิมพ์เบื้องต้น เรื่องการพิมพ์พื้นราบ
งานวิจัย
นายสถาพร โฉมศิริ
ครู
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา Graphic Design with Photoshop เรื่องหน้าจอของโปรแกรม Photoshop
งานวิจัย
น.ส.ลินดา พลอยเลี้ยง
ครู
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการจัดดอกไม้แบบสากล เรื่องหลักการออกแบบ
งานวิจัย
นางอัญชลี มหาการุณ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเพ้นท์มัดย้อมและบาติก เรื่องความรู้เบื้องต้นงานเพ้นท์
งานวิจัย
นางอณิชา มังคละคีรี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการนวดหน้าแต่งหน้า เรื่องการแต่งหน้าสวยใส
งานวิจัย
น.ส.ช่อผกา บุศยศิริ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการนวดหน้าแต่งหน้า เรื่องการนวดหน้า
งานวิจัย
นางเรณู สัจจะเวทะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก เรื่องบุหงา
งานวิจัย
นางปาริชา พรหมจันทร์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานร้อยคริสตัลและลูกปัด เรื่องวัสดุและอุปกรณ์ในการร้อยคริสตัลและลูกปัด
งานวิจัย
นางชนิษฐา งามชุ่ม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
เอกสารประกอบการสอนวิชางานร้อยคริสตัลและลูกปัด
งานวิจัย
นางชนิษฐา งามชุ่ม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการแกะสลักผักผลไม้ เรื่องการแต่งผัก
งานวิจัย
นางนัฎฐา ขาวปราณี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาชุดราตรี เรื่องการวัดตัวเพื่อสร้างแบบตัดชุดราตรี
งานวิจัย
น.ส.ทัศนีย์ รูปสว่าง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชากางเกงชายเบื้องต้น เรื่องการใช้อุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อ
งานวิจัย
น.ส.วัลลภา กลิ่นกุหลาบ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการปักจักรและประดิษฐ์ของใช้ เรื่องการออกแบบลายปักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
งานวิจัย
นางวัชรี โหวธีระกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชากระโปรงสมัยนิยม เรื่องธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
งานวิจัย
นางสมสุนีย์ แซ่โอ้ว
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเสื้อเบื้องต้น เรื่องการสร้างแบบเสื้อเบื้องต้น
งานวิจัย
นางศศลักษณ์ สมจิตรชอบ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชากางเกงสมัยนิยม เรื่องการตัดเย็บกางเกงขาสั้นมีจีบ
งานวิจัย
นางวรลักษณ์ ชยุติกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเสื้อสมัยนิยม 2 เรื่องการตัดเย็บเสื้อปกเทเลอร์
งานวิจัย
น.ส.อารยา สุจิตต์พันธุ์
ครูจ้างประจำ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเสื้อสมัยนิยม 1 เรื่องเสื้อปกในตัว
งานวิจัย
น.ส.วิไลวรรณ พิมเสม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
การศึกษาผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาขนมอบ 1
งานวิจัย
นางทิพาวรรณ์ เฟื่องเรือง
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาขนมไทย เรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบขนมไทย
งานวิจัย
นางสุวดี ธีรวัฒนพันธ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
การศึกษาผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาอาหารจีน
งานวิจัย
นางสุภัสสรณ์ สิริธาราทิพย์
พนักงานราชการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาช่างภาพเพื่ออาชีพ Photographer for Career เรื่องการจัดไฟใน Studio
งานวิจัย
นางสุมาลี บุญยะฤทธิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาวิชาการวาดเส้นขั้นพื้นฐาน เรื่องการวาดเส้นทรงหุ่นนิ่ง
งานวิจัย
นายชัยโรจน์ กิมเห
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาดนตรีสากล เรื่องการฝึกซ้อมเพลง
งานวิจัย
นายพิพัฒน์ ทองระอา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์
งานวิจัย
นางสุรีย์ โรบินสัน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรม Dreamweaver
งานวิจัย
นางสุรีย์ โรบินสัน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาบันชี-คอมพิวเตอร์ เรื่องงบดุล
งานวิจัย
นางอภิณห์พร พิพัฒวงศ์เกษม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word เรื่องทบทวนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
งานวิจัย
นางนิทรา วงศ์วัชระ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาโปรแกรมเวิร์ดเบื้องต้น เรื่องทบทวนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
งานวิจัย
นางดุลยา งามฤทธิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล เรื่องโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลเบื้องต้น
งานวิจัย
น.ส.ประพิศ ชูวิทวัส
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพิมพ์ไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องการพิมพ์สัมผัสภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
งานวิจัย
นางสุชาดา ศิริลิขิตชัย
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
งานวิจัย
น.ส.คนึงสุข นนท์ปาน
ครู
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ เรื่องนิทานเวตาล
งานวิจัย
นางจุไรรัตน์ ชุมวรฐายี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 เรื่อง Greeting x Introduction
งานวิจัย
น.ส.อารีย์ อัศวนุภาพ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาฟิซิกส์พื้นฐานเรื่องการวัด
งานวิจัย
น.ส.อรนุช อุทานนท์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
27 มี.ค. 2553
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 3 เรื่องตรีโกณมิติ
งานวิจัย
น.ส.วิลาวรรณ์ เกตุประสาร
ครู
27 มี.ค. 2553
งานวิจัย
นายอาชวิศร์ ถาวรสุข
รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะชำนาญการ
12 ธ.ค. 2551
งานวิจัย
นางทิพาวรรณ  เฟื่องเรือง
ครู วิทยะฐานะเชี่ยวชาญ
4 มิ.ย. 2551
งานวิจัย
นางทิพาวรรณ  เฟื่องเรือง
ครู วิทยะฐานะเชี่ยวชาญ
4 มิ.ย. 2551
งานวิจัย
นางสาวฐิติกาญจน์ ขาวสอาด
รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะชำนาญการ
18 มี.ค. 2551
งานวิจัย
นายพันธุ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
ครู วิทยะฐานะเชี่ยวชาญ
-


ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
แก้ไขล่าสุดวันที่ 6 December, 2019