ผู้ชนะการประกวดราคาปรับปรุงอาคารอำนวยการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศจ้างประกวดราคาปรับปรุงอาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารโรงพิมพ์
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารโรงพิมพ์
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาครูภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานก่อนพิมพ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานก่อนพิมพ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ขอเชิญร่วม การประชาพิจารณ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานก่อนพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578

แก้ไขล่าสุดวันที่ 20 March, 2017