ดาวน์โหลด 1. หนังสือมอบอำนาจ
                 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรที่พิมพ์ผิดของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษ


สถานศึกษา 53 แห่ง ที่ต้องการเปลี่ยนสินค้า ต้องนำสินค้ามาเปลี่ยนที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ด้วยตนเองเท่านั้น
วิทยาลัยฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่เปลี่ยนทางไปรษณีย์

รหัส
ราคาสินค้า
ราคา
ต่อหน่วย
432 ปพ.1 ปวช.45 (อาชีวศึกษา ขนาด 120 แกรม เล่มละ 100 ฉบับ)
360.00
433 รบ.1 ปวส.46 (อาชีวศึกษา ขนาด 120 แกรม เล่มละ 100 ฉบับ)
360.00
434 รบ.1 ปวช.56 (อาชีวศึกษา ขนาด 120 แกรม เล่มละ 100 ฉบับ)
400.00
435 รบ.1 ปวส.57 (อาชีวศึกษา ขนาด 120 แกรม เล่มละ 100 ฉบับ)
400.00
436 รบ.1 ปวส.46 (ราชมงคลฯ ขนาด 120 แกรม เล่มละ 100 ฉบับ)
360.00
437 ประกาศนียบัตร ปวช. (อาชีวศึกษา ขนาด 150 แกรม เล่มละ 100 ฉบับ)
300.00
438 ประกาศนียบัตร ปวส. (อาชีวศึกษา ขนาด 150 แกรม เล่มละ 100 ฉบับ)
300.00
439

ประกาศนียบัตร ปวส. (ราชมงคลฯ ขนาด 150 แกรม เล่มละ 100 ฉบับ)

300.00
440 ปพ.3 ปวช.45 (อาชีวศึกษา ขนาด 150 แกรม)
500.00
441 รบ.2 ปวส.46 (อาชีวศึกษา ขนาด 150 แกรม)
400.00
442 รบ.2 ปวช.56 (อาชีวศึกษา ขนาด 150 แกรม)
400.00
443 รบ.2 ปวส.57 (อาชีวศึกษา ขนาด 150 แกรม)
400.00
444 กระดาษสำหรับพิมพ์ใบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการประเมินฯ (100 แผ่น)
300.00
445 กระดาษสำหรับพิมพ์ใบทรานสคริป (ภาษาอังกฤษ) (100 แผ่น)
300.00
446 กระดาษสำหรับพิมพ์แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร (100 แผ่น)
300.00

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
May 19, 2017