รหัส
ราคาสินค้า
ราคา
ต่อหน่วย
102 สมุดเงินสด สอศ. No.19
50.00
103 ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
50.00
104 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
55.00
105 ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน
30.00
106 ทะเบียนรับเงินบำรุงการศึกษา (สอศ.)
40.00
107 ทะเบียนรับงินบำรุงการศึกษา No.10 (สพฐ.)
40.00
108

ทะเบียนจ่ายเงินบำรุงการศึกษา

40.00
109 ทะเบียนคุมรายรับเงินบำรุงการศึกษา
55.00
110 ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
40.00
111 สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
50.00
112 บัญชีย่อยเงินรายได้แผ่นดิน
40.00
113 บัญชีย่อยเงินมัดจำประกันสัญญา
40.00
114 บัญชีย่อยเงินรายจ่ายตามงบประมาณ
40.00
115 ทะเบียนรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ
45.00
116 ทะเบียนรายจ่ายงบกลาง
45.00
117 ใบสำคัญการลงบัญชี (ด้านรับ)
60.00
118 ใบสำคัญการลงบัญชี (ด้านจ่าย)
60.00
119 ใบสำคัญการลงบัญชี (ทั่วไป)
60.00
รหัส
ราคาสินค้า
ราคา
ต่อหน่วย
220

ทะเบียนคุมรายได้เงินนอกงบประมาณ

45.00

221

บัญชีย่อยเงินสด
40.00
222
ทะเบียนคุมเลขที่ใบสำคัญการลงบัญชี
45.00
223
สมุดรายวันทั่วไป
50.00
224
ทะเบียนรับเช็ค
40.00
225
สมุดคู่มือวางฎีกา
45.00
226
คู่มือเงินฝากคลัง
45.00
227
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
45.00
228 สมุดเงินสด (สพฐ.)
50.00
229
เงินฝากธนาคาร
40.00
230
เงินฝากคลัง
40.00
231
ทะเบียนค่าใช้จ่ายตามแผนงานและโครงการ
45.00
232
ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายงบกลาง
45.00
234
บัญชีย่อยเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
45.00
235
บัญชีย่อยเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
45.00
236
บัญชีย่อยเงินฝากคลัง
45.00
237
บัญชีย่อยลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
45.00
238
บัญชีย่อยใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ
40.00
239
บัญชีย่อยเงินรับฝากและเงินประกัน
45.00
240
บัญชีย่อยเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
40.00
241
บัญชีย่อยเงินรับฝากและเงินประกันประเภทเงินอุดหนุน
40.00
242 ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
40.00
243 ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา
40.00
244 ทะเบียนคุมเงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย
40.00
รหัส
ราคาสินค้า
ราคา
ต่อหน่วย
   
   
   
   
   
รหัส
ราคาสินค้า
ราคา
ต่อหน่วย
201 สมุดคู่ฝาก
40.00
202 สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ
30.00
203 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก (สพฐ.)
50.00
204 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก No.26 (สอศ.)
40.00
205 ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
45.00
206 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ์No.2241 (สพฐ.)
45.00
207 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
45.00
208 รายงานประเภทเงินคงเหลือ
40.00
209 ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ
45.00
212 ทะเบียนคุมเงินจัดสรร
45.00
213 ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน
45.00
214 สัญญาการยืมเงิน
40.00
215 ทะเบียนเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน
45.00
216 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
40.00
รหัส
ราคาสินค้า
ราคา
ต่อหน่วย
301 ทะเบียนครุภัณฑ์ (หมายเลข 11)
40.00
302 ทะเบียนวัสดุ (หมายเลข 12)
40.00
303 ใบเบิกหรือใบส่งคืน (พ.3101)                   (50 ชุด)
220.00
304 ใบเบิกภายใน (พ.3101-1)         
100.00
305 บัญชีคุมครุภัณฑ์ (พ.3103)                   (250 แผ่น)
750.00
306 บัญชีคุมวัสดุ (พ.3104)                         (250 แผ่น)
750.00
307 บัญชีคุมพัสดุ (วัสดุ พ.3102-7)              (250 แผ่น)
750.00
308 บัญชีคุมพัสดุ (ครุภัณฑ์ พ.3102-8)         (250 แผ่น)
750.00
รหัส
ราคาสินค้า
ราคา
ต่อหน่วย
ราคาต่อหน่วย (1 ห่อ 250 แผ่น)
403
ระเบียนแสดงผลการเรียน แบบ ปพ. 1 ปวช. 45
750.00
404
ระเบียนแสดงผลการเรียน แบบ รบ.1 ปวส. 46
750.00
405 แบบรายงายผลการเรียน แบบ ปพ.3 ปวช. 45
1,250.00
406 แบบรายงายผลการเรียน แบบ รบ.2 ปวส. 46
1,250.00
407 กระดาษเปล่าสำหรับพิมพ์ แบบ ปพ.1 ปวช. 45, ปวส. 46
750.0
408 กระดาษเปล่าสำหรับพิมพ์ แบบ ปพ. 3 ปวช. 45
750.0
409 กระดาษเปล่าสำหรับพิมพ์ แบบ รบ.2 ปวส. 46
750.0
410 กระดาษเปล่าใบประกาศนียบัตร (ปวช. . ปวส. )
750.0
411
ใบประกาศนียบัตร ปวช.
1,250.00
412
ใบประกาศนียบัตร ปวส.
1,250.00
413
กระดาษเปล่า  ใบประกาศนียบัตร (รายชั่วโมง)
1,000.00
416
ใบประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
1,750.00
418
กระดาษเปล่า ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น (มีตรา สอศ.)
1,750.00
421
ใบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการประเมินมาตรฐาน (ปวช.)
1,250.0
422
ใบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการประเมินมาตรฐาน (ปวส.)
1,250.00
423 กระดาษเปล่าสำหรับพิมพ์ใบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการประเมินฯ
750.00
424 กระดาษเปล่าสำหรับพิมพ์แบบ รบ.1 ปวช. 56, ปวส. 57
750.00
425 กระดาษเปล่าสำหรับพิมพ์แบบ รบ.2 ปวช. 56, ปวส. 57 750.00
426 กระดาษเปล่าสำหรับพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ปวช. 56 ปวส. 57 750.00
427 ใบประกาศหลักสูตรระยะสั้น 1,500.00