ปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ชื่อโครงการ
1 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดาวน์โหลด
2 การเขียนคำขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา ดาวน์โหลด
3 กิจกรรมประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ดาวน์โหลด
4 กิจกรรมวันไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง ดาวน์โหลด
5 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดาวน์โหลด
6 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ดาวน์โหลด
7 กิจกรรมสัปดาห์วันครู พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
8 กิจกรรมประกวดร้องเพลง ดาวน์โหลด
9 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลด
10 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดาวน์โหลด
11 ส่งเสริมการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ดาวน์โหลด
12 กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเสริมสร้างคุณธรรม ดาวน์โหลด
13 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ดาวน์โหลด
14 แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ดาวน์โหลด
15 ธนาคารความดี ดาวน์โหลด
16 กิจกรรมประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ระดับชาติ ดาวน์โหลด
17 อบรมป้องกันภัยเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
18 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ดาวน์โหลด
19 กิจกรรมพัฒนาหน่วยองค์การนักวิชาชีพ ดาวน์โหลด
20 กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ ดาวน์โหลด
21 ส่งเสริมทักษะภาษาไทย ดาวน์โหลด
22 กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล ดาวน์โหลด
23 กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย ดาวน์โหลด
24 กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
25 อาชีวศึกษาตัวอย่าง ดาวน์โหลด
26 กิจกรรมลูกเสือ เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ดาวน์โหลด
27 Fix It Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ดาวน์โหลด
28 การจัดกิจกรรม Fix It Center เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลด
29 เยี่ยมบ้านนักเรียน (โครงการออกกลางคัน) ดาวน์โหลด
30 ประชุมผู้ปกครอง ดาวน์โหลด
31 ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
32 Open House วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
33 จัดทำเอกสารแนะแนวเพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษา ดาวน์โหลด
34 พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพและปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
35 ศึกษาดูงานสถานประกอบการนักเรียนใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
36 จัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดาวน์โหลด
37 ปรับปรุงห้องงานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
38 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ทางการพิมพ์ เพื่อใช้ผลิตแบบพิมพ์เพื่อจำหน่าย ดาวน์โหลด
39 การพัฒนาความรู้ครูผู้สอนสู่ผู้เรียนด้านการประกอบอาชีพอิสระ ดาวน์โหลด
40 เครื่องทำน้ำแข็ง ศูนย์ส่งเสริมผลิตผลฯ ดาวน์โหลด
41 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
42 จัดเก็บระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
43 บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ ดาวน์โหลด
44 สนับสนุนสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยและนวัตกรรม ดาวน์โหลด
45 จัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดาวน์โหลด
46 การจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ดาวน์โหลด
48 จัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายวิชาการ ดาวน์โหลด
49 จัดซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดาวน์โหลด
50 สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
51 นิเทศติดตามนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ออกฝึกงานในสถานประกอบการ ดาวน์โหลด
52 สอบประมวลความรู้ Interim และ Final ดาวน์โหลด
53 โครงงานวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
54 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาอิเล็คทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
55 เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
56 เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนแผนกช่างยนต์ ดาวน์โหลด
57 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพช่างยนต์ ดาวน์โหลด
58 จัดกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา" ดาวน์โหลด
59 เชิญวิทยาการผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลด
60 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขางานไฟฟ้ากำลัง ดาวน์โหลด
61 เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน (ระยะสั้น) ดาวน์โหลด
62 เชิญวิทยาการผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน (ช่างพิมพ์) ดาวน์โหลด
63 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขางานพิมพ์ ดาวน์โหลด
64 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (งานวัดผลฯ) ดาวน์โหลด
65 เตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ดาวน์โหลด
66 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี (ฝ่ายทรัพฯ) ดาวน์โหลด
67 จัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร ดาวน์โหลด
68 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน (แผนกละ 50,000 บาท) ดาวน์โหลด
69 จัดซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดาวน์โหลด
70 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ดาวน์โหลด
71 ฉีดยากำจัดปลวกประจำปี ดาวน์โหลด
72 ปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซม ดาวน์โหลด
73 อบรมพัฒนาบุคลกร ดาวน์โหลด
74 อบรมให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด
75 อบรมภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด
76 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและซ่อมแซมรถยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ดาวน์โหลด


 


ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
แก้ไขล่าสุดวันที่ 12 December, 2018