ปีงบประมาณ 2556
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาของสถานศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี จำแนกตามผลผลิต
การจัดสรรงบประมาณรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) จำแนกตามผลผลิต
สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ
สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามผลผลิต
ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณ, เงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556
ตารางจัดสรรเงินค่าวัสดุฝึกให้กับแผนกวิชา
สรุปรายชื่อโครงการ
สรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 
ปีงบประมาณ 2555
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาของสถานศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา
เส้นทางวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2554
เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
ข้อมูลบุคลากร
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี จำแนกตามผลผลิต
การจัดสรรงบประมาณรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) จำแนกตามผลผลิต
สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ
สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามผลผลิต
ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณ, เงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555
ตารางจัดสรรเงินค่าวัสดุฝึกให้กับแผนกวิชา
สรุปรายชื่อโครงการ
สรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ 2554
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาของสถานศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2553
เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2554
ข้อมูลบุคลากร
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำป จำแนกตามผลผลิต
การจัดสรรงบประมาณรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) จำแนกตามผลผลิต
สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ
สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามผลผลิต
ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณ, เงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554
ตารางจัดสรรเงินค่าวัสดุฝึกให้กับแผนกวิชา
สรุปรายชื่อโครงการ
สรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ 2553
สรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2552
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
เป้าหมายจำนวนนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามผลผลิต
การจัดสรรงบประมาณรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามผลผลิต
สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ
สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามผลผลิต
ตารางการแสดงเงินจัดสรรค่าวัสดุฝึกให้กับแผนก ประจำปีงบประมาณ 2553

 


ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
แก้ไขล่าสุดวันที่ 11 October, 2017