รายการต่อไปนี้ เป็นผลงานวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร  ที่เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ได้
ชื่อเรื่อง
ประเภทผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
วันที่เผยแพร่
เอกสารประกอบการสอน
นางชนิษฐา งามชุ่ม ครู วิทยะฐานะชำนาญการ 19 กันยายน 2555
เอกสารประกอบการสอน
นางสุชาดา ศิริลิขิตชัย
ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
15 มิถุนายน 2555
เอกสารประกอบการสอน
นางจุไรรัตน์ ชุมวรฐายี
ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
7 มีนาคม 2554
เอกสารประกอบการสอน
นางสาวอรนุช อุทานนท์
ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
16 ธ.ค. 2553
เอกสารประกอบการสอน
นายประดิษฐ์ มะเดื่อ ครู วิทยะฐานะชำนาญการ 21 ก.ย. 2522

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาเสื้อสากล 1
หน่วยที่ 5 เสื้อสากลกระดุมแถวเดียว 2 กระดุม
และ 3 กระดุม คอเหลี่ยม

เอกสารประกอบการเรียนการสอน
นางวรลักษณ์ ชยุติกุล ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
6 พ.ค. 2552
เอกสารประกอบการเรียน
นางชนิษฐา งามชุ่ม ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
26 มี.ค. 2552
เอกสารประกอบการเรียน
นายประสงค์ หอมจันทร ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
26 ม.ค. 2552
เอกสารประกอบการเรียน
นายประสงค์ หอมจันทร ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
26 ม.ค. 2552
เอกสารประกอบการสอน
นางสาวประพิศ ชูวิทวัส ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
25 ม.ค. 2552
เอกสารประกอบการสอน
นางสุชาดา ศิริลิขิตชัย ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
25 ม.ค. 2552
เอกสารประกอบการสอน
นางสมสุนีย์ แซ่โอ้ว
ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
4 ก.ย. 2551
สื่อวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์
นางกมลนิตย์ ปาลีเรียม
ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
3 ก.ย. 2551
เอกสารประกอบการสอน
นางสาวทัศนีย์ รูปสว่าง
ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
1 ก.ย. 2551
เอกสารประกอบการสอน
นางสาวอรนุช อุทานนท์
ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
22 ส.ค. 2551
เอกสารประกอบการสอน
นางสุรีย์ โรบินสัน
ครู วิทยะฐานะชำนาญการ
19 ส.ค. 2551


ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
แก้ไขล่าสุดวันที่ 11 October, 2017