ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
โครงการวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา เเละ วันเข้าพรรษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ถวายเทียน หลอดไฟ เเละสังฆภัณฑ์ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ 15 กรกฏาคม 2562
โครงการ อาชีวะจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (Fixit center) บริการชุมชน เพื่อซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมมุ้งลวด ตัดผม ซ่อมเสื้อผ้า เเละ สอนอาชีพการทำกระหรี่พัฟ ให้เเก่ประชาชนในชุมชนฟรี ณ ชุมชนวัดดาวดึงษาราม ชุมชนศรีอุลัย สน. บางยีขัน เเละชุมชนเจ้าครุฑ วันที่ 6-7 เเละ 13-14 กรกฏาคม 2562
การเเข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร อ่านสารจากรองนายกรัฐมนตรี รักษาการเเทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 เเละให้โอวาทเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียน วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
วันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ครบรอบ 58 ปี ณ ลานอเนกประสงค์ และห้องประชุม วิทาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 13 มิถุนายน 2562
โครงการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ร่วมกับ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ วัดสุทัศนเทพวราราม วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
โครงการวันงดสูบบุหรี่โลกโดย ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับความร่วมมือจากผลิตภัณฑ์ Farger ให้ความรู้ เรื่องการย้อมสีผม เเละการยืดโคนตัดปลาย เเก่ผู้สนใจฟรี วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
โครงการค่ายทักษะชีวิต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
โครงการอบรมภาษาอังกฤษฯ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตร ปวช. วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
โครงการ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ เพื่อให้ได้มาตรฐานโดยเน้น 3 เป้าหมาย คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน สถานีผักเเละคนรักกาแฟศึกษาความรู้ด้านการปลูกผักไฮโดรโพนิคเเละการร้านกาเเฟ วันที่ 2 เมษายน 2562
พิธีปัจฉิมนิเทศ เเละ มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนรอบบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562
โครงการ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 ณ ชุมชนวัดญวณ สะพานขาว ชุมชนบ้านมนังคศิลา ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว วันที่ 9-14 มีนาคม 2562
 
 
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ยืนยันการใช้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือประชาชน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน แผนกวิชาต่าง ๆ โดยแผนกวิชาการพิมพ์
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการ รับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
July 26, 2019