รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 6 สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง) สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 

อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์"วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561

กิจกรรม “อนาคตช่างผมไทย เเละการเกล้าผมให้เป็นมืออาชีพ ” โดยอาจารย์บุษบา เปรมเจริญ และทีมงาน วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561
สำนักการจราจรเเละขนส่ง จัดกิจกรรม “การรณรงค์กิจกรรมสถานศึกษา (อาชีวะ) ร่วมใจสวมหมวกกันน็อก วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นประธานกิจกรรมเลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
เเผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป (ตัดผมชายเเละ ช่างเสริมสวย) ร่วมกับ บริษัท เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ จำกัด เเละผลิตภันฑ์ Loland จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเปลี่ยนสีผมเเละแกะลายผม” วันที่่ 31 กรกฏาคม 2561
กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บริเวณถนนด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นประธานเปิดศูนย์บ่มเพาะฯ Banbart cafe วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมเทอดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมปลูกป่าอาชีวะ สืบสานพระราชณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันพุธ ที่ 25 กรกฏาคม 2561
โครงการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ วันพุธ ที่ 18 กรกฏาคม 2561
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสมุทรปราการ อ.บางพลี วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 26 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันไหว้ครู และบวงสรวงครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 14 มิถุนายน 2561
พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไดอารี่ กรุ๊ฟ (2007) จำกัด และอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนสีผมขั้นพื้นฐาน ให้เเก่นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เเละผุ้สนใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561
วันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ครบรอบ 57 ปี และการก่อตั้งอาคารอำนวยการ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย นำคณะนักธุรกิจสาขาอาหารจากซาอุดิอาระเบีย เข้าเยี่ยมชมการสาธิตอาหารไทย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
โครงการวันวิสาขบูชา ผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันเดินเวียนเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561
โครงการเสริมความรู้ด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 2 เมษายน 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   
 
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ (อศก.)
กำหนดการประกวดร้องเพลง วงโฟล์คซองคนพันธุ์ R และวงดนตรีคนพันธุ์ R งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด และเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาพื้นฐาน ทักษะ การประกวดร้องเพลง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด และเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาพื้นฐาน ทักษะ การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด และเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาพื้นฐาน ทักษะ การประกวดวงดนตรีคนพันธุ์ R ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ยืนยันการใช้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
เรียนการตัดแต่งขนสุนัขเพื่ออาชีพ
คู่มือประชาชน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลสอบ V-Net ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม และปรับปรุงระบบ ประปา
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน แผนกวิชาต่าง ๆ โดยแผนกวิชาการพิมพ์
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
March 19, 2019