รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (รอบ 2) 6 สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง) สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน สถานีผักเเละคนรักกาแฟศึกษาความรู้ด้านการปลูกผักไฮโดรโพนิคเเละการร้านกาเเฟ วันที่ 2 เมษายน 2562
พิธีปัจฉิมนิเทศ เเละ มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนรอบบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562
โครงการ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 ณ ชุมชนวัดญวณ สะพานขาว ชุมชนบ้านมนังคศิลา ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว วันที่ 9-14 มีนาคม 2562
กิจกรรม เดินทางไกลอยู่ค่ายพักเเรมประจำปีการศึกษา 2561 และ พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบสามสี ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
การประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับขาติ ครั้งที่ 28 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ สัปดาห์วันครู เเละวันเด็ก วันที่ี่ 11 มกราคม 2562
 
 
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ยืนยันการใช้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือประชาชน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน แผนกวิชาต่าง ๆ โดยแผนกวิชาการพิมพ์
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการ รับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
May 22, 2019