รับสมัครนักเรียน ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563 6 สาขาวิชา ได้แก่
1. ช่างยนต์
2. ช่างกลโรงงาน
3. ช่างไฟฟ้า
4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
5. ช่างพิมพ์
6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
*** ดาวโหลดใบสมัคร
รับสมัครนักเรียน ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
*** ดาวน์โหลดใบสมัคร
 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 9,800 บาท ยื่นใบสมัคร
วันที่ 6-20 มกราคม 2563
สอบถาม โทร. 0-2223-1069
 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร และ คุณ ทยา ทีปสุวรรณ ภริยารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชม บริษัท Simatek จำกัด วันที่ 10 มีนาคม 2563
พิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9 มีนาคม 2563
คุณทยา ทีปสุวรรณ ภริยารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมการทำหน้ากากอนามัย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 9 มีนาคม 2563
กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 6 มีนาคม 2563
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการทำหน้ากากป้องกันฝุ่น pm.2.5 และไวรัส "โควิด-19" พร้อมทั้งชมการสาธิต การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 5 มีนาคม 2563
วันสำเร็จการศึกษา ของนักเรียนหลักสูตรระยะสั้นการตรวจซ่อมเเว่นตา วันที่6 มีนาคม 2563
ครูรมิดา พรหมสุเนตร นำนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น ออกบูธในงานตลาดนัดบัวแก้ว ของกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน “ช่างพันธ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” เเละชี้เเจงหลักเกณฑ์การประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชม (Fix it Center) เเบบถาวร ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักเเรม ประจำปีการศึกษา 25562 ณ ค่ายครูเชียร จ. เพชรบุรี วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
งาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
  วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐานระดับชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น รายวิชาการตัดเเว่นตา เเละมอบหน้ากากอนามัย วันที่ 24 มกราคม 2563
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำทีมครู บุคลากร เเละนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เดินรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษของฝุ่น PM 2.5 เเละเเจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น ให้เเก่ประชาชน วันที่ 24 มกราคม 2563
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ลดควัน ลดฝุ่น” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 23 มกราคม 2563
การประชุมเพื่อเตรียมวางเเผนการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เเบบถาวร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครวันที่ 23 มกราคม 2563
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ผู้บริหาร และ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เข้ารับรางวัล “ผู้บริหารดี ศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ” และ ”ครูสอนดี ศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ” เนื่องในการจัดงานวันครู โดยสำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วันที่่ 15 มกราคม 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นประธานในพิธีนำกล่าว สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครูู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 15 มกราคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการจัดงานสมโภชน์ พระอาราม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ครบ 192 ปี ดำเนินกิจกรรมจัดงาน "อาชีวะส่งความสุข วัดพัฒนาประชาคม" ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2563 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเเขนกลอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเเข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มกราคม 2563
 
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของสถานศึกษา
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ยืนยันการใช้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือประชาชน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
March 13, 2020