หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการ
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ
เผยแพร่โครงการศูนย์บ่มเพาะ
โฮมเพจวิทยาลัย

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในท้องถิ่น ได้รับความรู้ มีประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบของตนได ้ด้วยการนำ องค์ความรู้ และศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตร มาให้การส่งเสริมสนับสนุน นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจดังกล่าวให้มีความรู้ ทักษะในการ ประกอบธุรกิจได้และดียิ่งขึ้นต่อไป

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100