การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
แผนกวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาค
บุคลากรงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
รายชื่อสถานประกอบการ
ข้อมูลครูฝึกในสถานประกอบการ
ข้อมูลนักเรียน ปวช. ระบบทวิภาคี
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สอศ.
โฮมเพจวิทยาลัย

 

ความหมายของการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Education - DVE)

คือการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ออกไปเป็นช่างฝีมือและช่างเทคนิคเต็มรูปแบบ มีทักษะฝีมือตรงความต้องการของตลาดแรงงาน คำว่า "ระบบทวิภาคี" คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการมากกว่าระบบปกติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดียวกับผู้สำเร็จการศึกษาระบบปกติ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการศึกษาระบบทวิภาคี

1. ความชำนาญจากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการและมีความรู้ทางด้านวิชาการ จากสถานศึกษา
2. เงินค่าเบี้ยเลี้ยงหรือสวัสดิการอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัดให้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถานศึกษา
4. ได้รับวุฒิบัตรและใบรับรองการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ
5. โอกาสในการทำงานหรือศึกษาต่อ

แผนกวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาค

1. แผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
2. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า้ สาขางานไฟฟ้ากำลัง
3. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขา่งานอิเล็กทรอนิกส์
4. แผนกวิชาช่างพิมพ์ สาขางานการพิมพ์