งานวางแผนและงบประมาณ
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (.docx)
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (.pdf)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุญาตปรับแผน (.docx)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุญาตปรับแผน (.pdf)
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (.docx)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานทะเบียนและวัดผล
แบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียน หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
แบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียน หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563
แบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียน หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2563
แบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียน หลักสูตร ปวส. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
แบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียน หลักสูตร ปวช. เรียนร่วม ทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2563
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวช. เรียนร่วม ทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
แบบประเมินผลการเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 150 ชั่วโมง
แบบประเมินผลการเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สมรรถนะรายวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิธีการกรอกแบบประเมินผลการเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประกาศ / ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
งานหลักสูตร
งานบุคลากร
แบบฟอร์ม คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบลาราชการ .docx (แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว)
ใบลาราชการ .pdf (แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว)
ฟอร์มบันทึกข้อความ รายงานผลการฝึกอบรม
งานพัสดุ
แบบโครงการฝึกและประมาณค่าใช้จ่าย (สผ.1) โครงการฝึกหลักสูตร ปวช. (.docx)
แบบโครงการฝึกและประมาณค่าใช้จ่าย (สผ.1) โครงการฝึกหลักสูตร ปวช. (.pdf)
งานสารบรรณ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ปฏิทินการนิเทศติดตามผลการฝึกอาชีพ
แบบนิเทศติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา
รายงานการนิเทศนักเรียนระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
บันทึกข้อความ ขออนุญาตออกไปนิเทศการฝึกอาชีพ


ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
แก้ไขล่าสุดวันที่ 28 October, 2020