งานวางแผนและงบประมาณ
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (.docx)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานทะเบียนและวัดผล
แบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียน หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562
แบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียน หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562
แบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียน หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2562
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2562
รายชื่อนักเรียน หลักสูตร ปวช. ชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
รายชื่อนักเรียน หลักสูตร ปวช. ชั้นปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
รายชื่อนักเรียน หลักสูตร ปวช. ชั้นปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
แบบประเมินผลการเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 150 ชั่วโมง
แบบประเมินผลการเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สมรรถนะรายวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิธีการกรอกแบบประเมินผลการเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประกาศ / ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
งานหลักสูตร
งานบุคลากร
แบบฟอร์ม คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบลาราชการ .docx (แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว)
ใบลาราชการ .pdf (แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว)
ฟอร์มบันทึกข้อความ รายงานผลการฝึกอบรม
งานพัสดุ
งานสารบรรณ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ปฏิทินการนิเทศติดตามผลการฝึกอาชีพ
แบบนิเทศติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา
รายงานการนิเทศนักเรียนระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
บันทึกข้อความ ขออนุญาตออกไปนิเทศการฝึกอาชีพ


ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
แก้ไขล่าสุดวันที่ 24 September, 2019