งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานทะเบียนและวัดผล
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2560
แบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียน หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560
แบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียน หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560
แบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียน หลักสูตร ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2560
แบบประเมินผลการเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 150 ชั่วโมง
แบบประเมินผลการเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สมรรถนะรายวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิธีการกรอกแบบประเมินผลการเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประกาศ / ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
งานหลักสูตร
งานบุคลากร
งานพัสดุ
งานสารบรรณ


ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
แก้ไขล่าสุดวันที่ 27 February, 2018