งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานทะเบียนและวัดผล
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน ประเมินโดยครูผู้สอนกิจกรรม สาขางานยานยนต์
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน ประเมินโดยครูผู้สอนกิจกรรม สาขางานช่างกลโรงงาน
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน ประเมินโดยครูผู้สอนกิจกรรม สาขางานไฟฟ้ากำลัง
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน ประเมินโดยครูผู้สอนกิจกรรม สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน ประเมินโดยครูผู้สอนกิจกรรม สาขางานการพิมพ์
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน ประเมินโดยครูผู้สอนกิจกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน ประเมินโดยครูที่ปรึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แบบประเมินผลการเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 150 ชั่วโมง
แบบประเมินผลการเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สมรรถนะรายวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิธีการกรอกแบบประเมินผลการเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประกาศ / ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา
งานหลักสูตร
งานบุคลากร
งานพัสดุ
งานสารบรรณ


ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
แก้ไขล่าสุดวันที่ 11 October, 2017