ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือก สรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ
 
 
 


 
บริษัท Fargar จำกัด ให้ความอนุเคราะห์การสาธิต
การเปลี่ยนสีผมด้วยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม Fargar
ณ ห้องประชมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 2-3 มิถุนายน 2559
วิทยาลัยจัดทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ครบรอบปีที่ 55 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3 รับการปฐมนิเทศก์
เพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
Mr. Subakin ครูจากสถาบัน SMK Texmaco Semarang, Indonesia ตามข้อตกลงการประชุม Director Meeting on SEA-TVET เพื่อศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2559
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2559
นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรม โครงการเข้าค่ายทักษะชีวิต
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2559-2564)
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 
 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   
 
ยืนยันการใช้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
เรียนการตัดแต่งขนสุนัขเพื่ออาชีพ
คู่มือประชาชน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลสอบ V-Net ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม และปรับปรุงระบบ ประปา
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน แผนกวิชาต่าง ๆ โดยแผนกวิชาการพิมพ
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
September 27, 2016