นักเรียนที่มีผลการเรียน (เกรด) 2.0 ขึ้นไป สามารถสมัครเรียนประเภทโควต้าได้ รายละเอียดคลิก