ขอขอบคุณ ครูจุไรรัตน์ ชุมวรฐายี : ผู้ประพันธ์บทกลอน