ผู้อำนวยการ ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย จากวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน จังหวัดตรัง นำคณะคร ูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 12 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตป้อมปราบฯ ตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในวิทยาลัย ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 มิถุนายน 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ดำเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยสอน 9 รายวิชา ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียน จำนวน 288 คน มีทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติม ตามความสนใจ ณ โรงเรียนวัดพุทธบูชา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 13.00 น.

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดงานสถาปนาวิทยาลัย และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 1 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1 เข้าค่ายคุณธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือ กับสถานประกอบการ และปฐมนิเทศก์นักเรียน ออกฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซมหานาค วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร และวิทยาลัยการอาชีพหนองจอก จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองจอก วันที่ 9 เมษายน 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซมหานาค วันที่ 28 มีนาคม 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดทำโครงการ เปิดบ้านพระนคร และอบรมวิชาชีพระยะสั้น ณ ลานจอดรถ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 22 มีนาคม 2560
ดร. ชาญเวช บุญประเดิม เป็นวิทยากร สร้างความเข้าใจในการจัดการสอนหลักสูตร เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 3 มีนาคม 2560
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   
 
ยืนยันการใช้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
เรียนการตัดแต่งขนสุนัขเพื่ออาชีพ
คู่มือประชาชน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลสอบ V-Net ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม และปรับปรุงระบบ ประปา
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน แผนกวิชาต่าง ๆ โดยแผนกวิชาการพิมพ
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
June 13, 2017