ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด การรับสมัครนักศึกษา ปวช. ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัญชี


คู่มือการใช้ระบบบุคลากร
   RMS2016
คู่มือการใช้ระบบงานสารบรรณ
   RMS2016

โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง

หลักสูตร ปวช. ภาคเรียน 2/2560
ประกาศผลสอบ 15 มีนาคม 61
ยื่นคำร้องสอบแก้ตัว/สอบแก้ตัว
15-16 มีนาคม 61
ประกาศผลสอบแก้ตัว
19 มีนาคม 61
ลงทะเบียนเรียน และประชุมผู้ปกครอง ปวช. 2 และ ปวช. 3 ทุกชั้นปี
6 พฤษภาคม 61
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 61
 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมมุ้งลวด ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัดผมฟรี และสอนวิชาชีพ แก่ประชาชนที่สนใจ ระหว่างวันที่ 16-26 มีนาคม 2561
โครงการ เปิดบ้านพระนคร (Open House) เพื่อนำเสนอผลงานนักเรียน ปวช. และนักศึกษาระยะสั้น การแนะแนวอาชีพของสถานประกอบการ เปิดสอนแกะสลักอาหารไทย สอนการทำเดคูพาจ สอนการเกล้าผมถักเปียด้วยริบบิ้น บริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี 30 มกราคม 2561
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันครู และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาตัดผมชาย และเสริมสวย ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะฯ ระดับภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประเภทอาหารจานเดียว ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

แนะแนวความรู้การศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา แก่น้องนักเรียน โรงเรียนวัดสระเกศ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ประกวดร้องเพลง, วงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R และวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๐
ีพิธีต้อนรับผู้อำนวยการ นางนพพร สุรินทร์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
แสดงความยินดี กับ รองผู้อำนวยการ นายวรากร ชยุติกุล ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
คณะผู้บริหารจาก DRB-HICOM UNIVERSITY OF AUTOMOTIVE MALAYSIA เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียน การสอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มอบน้ำดื่มจำนวน ๑,๕๐๐ ขวด ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใช้สำหรับแจกจ่ายประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ ูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ จุดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ให้ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมการชักธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม๒๕๖๐
กิจกรรมทำความดีตามรอยพ่อหลวง โครงการทัศนศึกษาในโครงการพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   
 
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ (อศก.)
กำหนดการประกวดร้องเพลง วงโฟล์คซองคนพันธุ์ R และวงดนตรีคนพันธุ์ R งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด และเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาพื้นฐาน ทักษะ การประกวดร้องเพลง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด และเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาพื้นฐาน ทักษะ การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด และเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาพื้นฐาน ทักษะ การประกวดวงดนตรีคนพันธุ์ R ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ยืนยันการใช้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
เรียนการตัดแต่งขนสุนัขเพื่ออาชีพ
คู่มือประชาชน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลสอบ V-Net ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม และปรับปรุงระบบ ประปา
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน แผนกวิชาต่าง ๆ โดยแผนกวิชาการพิมพ
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
May 16, 2018