รายละเอียด การรับสมัครนักศึกษา ปวช. ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษ 2561

 
 
 
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช. จำนวน 8 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นางสุวรรณา ลิ้นทอง เป็นตัวแทน มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ งวดที่ 1 ประจำปี 2560 จำนวน 5,000 บาท แก่ นายจิรวัฒน์ ขวัญฐิติ นักเรียน ปวช.แผนกช่างยนต์ ชั้นปี 1 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1ทัศนศึกษาดูงาน "วันสุนทรภู่" ณ วัดเทพธิดาราม เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ และ เห็นคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันรักษา และ ส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"และได้ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ดำเนินการตรวจปัสสาวะนักเรียน ปวช. ทุกชั้นปี ตามโครงการวิทยาลัยสีขาว วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับครู ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

ครอบครัวข่าว 3 สัมภาษณ์ผู้อำนวยการ และ นักเรียนระดับ ปวช. เกี่ยวกับปัญหานักเรียนระดับอาชีวศึกษา เหตุผลในการเลือกเรียนในระดับอาชีวศึกษา ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง และ แนวทางในการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาท เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ผู้อำนวยการ ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย จากวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน จังหวัดตรัง นำคณะคร ูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 12 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตป้อมปราบฯ ตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในวิทยาลัย ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 มิถุนายน 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ดำเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยสอน 9 รายวิชา ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียน จำนวน 288 คน มีทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติม ตามความสนใจ ณ โรงเรียนวัดพุทธบูชา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 13.00 น.

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดงานสถาปนาวิทยาลัย และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 1 มิถุนายน 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   
 
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ (อศก.)
กำหนดการประกวดร้องเพลง วงโฟล์คซองคนพันธุ์ R และวงดนตรีคนพันธุ์ R งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด และเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาพื้นฐาน ทักษะ การประกวดร้องเพลง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด และเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาพื้นฐาน ทักษะ การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด และเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาพื้นฐาน ทักษะ การประกวดวงดนตรีคนพันธุ์ R ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ยืนยันการใช้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
เรียนการตัดแต่งขนสุนัขเพื่ออาชีพ
คู่มือประชาชน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลสอบ V-Net ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม และปรับปรุงระบบ ประปา
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน แผนกวิชาต่าง ๆ โดยแผนกวิชาการพิมพ
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
December 6, 2017